Privacy-verklaring - PerioChip
Dexcel Pharma GmbH

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Dexcel Pharma GmbH hecht grote waarde aan de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend in het kader van de wettelijke bepalingen plaats, met name van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG). Onderstaand bieden wij uitvoerige informatie over de omgang met uw gegevens.

Verantwoordelijk in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming:

Dexcel Pharma GmbH
Carl-Zeiss-Straße 2
63755 Alzenau, Duitsland
Directeurs: Henning Hoffmeyer, Ygal Seelenfreund, Anastasis Konstantinou
Tel.: +49 6023 9480 – 0
E-Mail: service@dexcel.com
Website: www.dexcel-pharma.de

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:
Dr. Jörg Buschbaum
E-Mail: datenschutz@dexcel.com

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn afzonderlijke gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen persoon. Hiertoe behoren bijv. uw naam, uw adres, uw geboortedatum, uw gebruikersnaam, uw wachtwoord, uw e-mailadres en uw betalingsgegevens, maar ook uw IP-adres. Onderstaand verklaren wij hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Beschikbaarstelling van de website en het aanmaken van logbestanden

U kunt onze website te allen tijde bezoeken zonder zich te registreren of gegevens over uw persoon kenbaar te hoeven maken. Zodra u onze internetpagina bezoekt, registreert ons systeem echter automatisch gegevens van en informatie over het computersysteem van de computer waarmee u de pagina bezoekt.

Omschrijving en omvang van de gegevensverwerking: De volgende gegevens worden bij het bezoeken van een pagina automatisch verzameld:

  • browsertype en -versie;
  • toegepast besturingssysteem en de interface ervan;
  • taal en versie van de browsersoftware;
  • website via die u ons bezoekt (referrer URL);
  • website die u bezoekt;
  • toegangsstatus/http-statuscode;
  • datum en tijd van uw toegang;
  • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT);
  • uw interneprotocol-(IP)-Adresse.

De registratie van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is voor de werking van de internetpagina beslist noodzakelijk.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking: Rechtsgrondslag voor het tijdelijke opslaan van de gegevens en logbestanden is art. 6 lid 1 letter f van de AVG.

Doel van de gegevensverwerking: Het tijdelijke opslaan van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een aflevering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. Het doel van het opslaan in logbestanden is om de werking en stabiliteit van de website te garanderen. Bovendien zijn de gegevens bedoeld voor de optimalisatie van de website en voor de garantie van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. In deze samenhang vindt geen analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden plaats. In deze doelen ligt ook ons legitiem belang in de gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 letter f van de AVG.

Duur van de opslag: De gegevens worden gewist zodra de verzameling niet meer noodzakelijk is voor het het doeleinde. Bij het verzamelen van gegevens voor het beschikbaar stellen van de website is dat het geval als de betreffende sessie is beëindigd.

Bestellingen

Omschrijving en omvang van de gegevensverwerking: Wij bieden tandartsen en tandheelkundige specialisten de mogelijkheid via onze website een productbestelling te plaatsen. Hiervoor verzamelen wij de via het bestelformulier gevraagde gegevens (de gewenste producten, nettoprijzen, contactgegevens van de praktijk en een contactpersoon, gegevens over betalingsvoorwaarden, bestelling van flyers voor patiënten, bestelling als nieuwe klant) en verwerken deze verder. Wij gebruiken uw e-mailadres en faxnummer om uw bestelling te bevestigen. In het geval van nieuwe klanten behouden wij ons het recht voor om middels telefonisch contact te controleren of de klant een tandartspraktijk is.

U kunt bestellingen ook telefonisch, per fax of per e-mail plaatsen.

Bij het verzenden van een online bestelling worden ook het tijdstip van uw bestelling (datum en tijd) en uw IP-adres verzameld en opgeslagen.

Voor het verzenden van uw bestelling geven wij de naam en het postadres van de praktijk door aan een postbedrijf waar we de verzending in opdracht geven.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking: Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1 letter f van de AVG, omdat het contract voor de aankoop van het/de bestelde product(en) daardoor tot stand komt en wordt uitgevoerd. De verwerking van de door het systeem verzamelde statistische gegevens is voor ons ook van legitiem belang volgens art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Het legitieme belang geldt voor het onderhoud en de garantie van de werking van onze website en ons IT-systeem.

Doel van de gegevensverwerking: De gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het uitvoeren van uw bestelling.

Duur van de gegevensverwerking: De gegevens worden opgeslagen voor de duur van de verwerking van de contractuele relatie en ten minste nog eens twee jaar vanaf de levering voor het doen gelden van eventuele rechten op garantie. Daarna kan voor ons een verplichting tot verdere opslag voortvloeien uit aspecten van de handhaving van de productveiligheid en de kwaliteitsborging, alsook uit verplichtingen tot bewaring van gegevens op grond van het belasting- en handelsrecht.

Contact per e-mail of telefoon

Omschrijving en omvang van de gegevensverwerking: U kunt per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen. In dat geval worden uw persoonsgegevens die u per e-mail of per telefoon mededeelt, opgeslagen en verwerkt.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking: Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Ons legitiem belang is het beantwoorden van het contactverzoek van de afzender. Indien het e-mail- of telefonisch contact bedoeld is om een contract te sluiten, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 letter b van de AVG.

Doel van de gegevensverwerking: De verwerking van persoonsgegevens dient uitsluitend voor het verwerken van uw contactverzoek.

Duur van de opslag: De gegevens worden gewist zodra de verzameling niet meer noodzakelijk is voor het het doeleinde. Dat is het geval als de desbetreffende communicatie met u is beëindigd mits het wissen niet in tegenspraak is met contractuele of wettelijke verplichtingen. De communicatie is beëindigd als uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is afgerond.

Overdracht van persoonsgegevens

Dexcel Pharma GmbH zal uw gegevens niet aan derden doorgeven tenzij u nadrukkelijk hebt ingestemd met het doorsturen of mits de overdracht wettelijk is voorgeschreven resp. wettelijk is toegestaan. Uitgezonderd hiervan zijn de service-partners van Dexcel Pharma GmbH die voor de afwikkeling van de contractuele verhouding nodig zijn en door ons in het kader van een orderverwerkingscontract met de verwerking van persoonsgegevens volgens onze instructies de opdracht hebben gekregen. Daartoe behoort ook onze moedermaatschappij in Israel, Dexcel Ltd., 1 Dexcel St., Or-Akiva 3060000, die in het kader van het ter beschikking stellen van de IT-infrastructuur gegevens van Dexcel Pharma GmbH opslaat. De Europese Commissie heeft Israël gecertificeerd als land met een redelijk niveau van gegevensbescherming. Dexcel Pharma GmbH zal uw gegevens noch aan derden verkopen noch voor reclamedoeleinden aan derden doorsturen. De medewerkers van Dexcel Pharma GmbH zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming.

Cookies

Omschrijving en omvang van de gegevensverwerking: Om het bezoek van onze website en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we gebruik van technisch noodzakelijke cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen.

De volgende technisch noodzakelijke cookies worden toegepast:

Naam Dienst/aanbieder Functie/doeleinde Functieduur
Layer Dug Dexcel GmbH Opslag toestand van een info-layer 30 minuten

U kunt uw browser zodanig instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en afzonderlijk over de acceptatie ervan beslist of dat cookies voor bepaalde gevallen of algemeen worden geweigerd. Bij het weigeren van cookies kan de werking van onze website beperkt zijn. De volgende links laten u zien hoe de instellingen bij de volgende gangbare browsers kunnen worden aangepast:

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking: Mits persoonsgegevens onder het gebruik van cookies worden verwerkt, is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 letter f van de AVG.

Doel van de gegevensverwerking: Een aantal functies van onze internetpagina kan zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. De door cookies verzamelde informatie wordt niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen.

Duur van de opslag: Technisch noodzakelijk cookies zijn zogenaamde session cookies. Deze slaan een zogenaamde session ID op waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie toegewezen kunnen worden. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u naar onze website terugkeert. De session cookies worden gewist wanneer u zich uitlogt of de browser sluit.

Ingebedde video's via YouTube

Op onze websites kunt u de video's bekijken die d.m.v. een iFrame van YouTube LLC (901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, een bedrijf van Google LLC) ('YouTube') worden ingebed. Als u een video bekijkt, verlaat u de website van Periochip en wordt u met overdracht van de actueel door u opgeroepen website doorgestuurd naar de website van YouTube.

Op onze website is de modus 'NoCookies' voor YouTube-video's geactiveerd. Door het inbedden van de video's op onze website worden er door YouTube geen cookies opgeslagen.

Omdat het om een service van een derde gaat, hebben we op de verwerking van betreffende gegevens door YouTube geen invloed. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube resp. Google alsook hun rechten en instellingsmogelijkheden omtrent hiervan voor uw privacybescherming kunt u in de betreffende informatie inzake gegevensbescherming op https://policies.google.com/privacy vinden.

Geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling plaats.

Rechten van de betroffen persoon

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u volgens de AVG betroffen en hebt u de volgende rechten t.o.v. de verantwoordelijke:

Recht op informatie: Volgens art. 15 van de AVG hebt u het recht om informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen; u kunt onder andere informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, waarmee uw gegevens worden of zijn gedeeld, de geplande opslagduur, het bestaan van het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of herroeping, het bestaan van het recht tot het indienen van een klacht, de herkomst van uw gegevens zover deze niet bij ons werden verzameld alsook over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling en evt. bewijskrachtige informatie over de details ervan.

Recht op rectificatie: Volgens art. 16 van de AVG hebt u het recht om onmiddellijk de rectificatie van onjuiste of het aanvullen van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen.

Recht op verwijdering: Volgens art. 17 van de AVG hebt u het recht te verzoeken dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Recht op beperking: Volgens art. 18 van de AVG hebt u het recht te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 van de AVG.

Recht op overdracht van gegevens: Volgens art. 20 van de AVG hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikelijk en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.

Recht om een klacht in te dienen: Volgens art. 77 van de AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Normaliter kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze vestiging. In het onderhavige geval is de bevoegde toezichthoudende autoriteit: het Beierse bureau voor toezicht op gegevensbescherming, voorzitter Thomas Kranig, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, Duitsland. Telefoon: +49 (0) 981 53 1300, Fax: +49 (0) 981 53 98 1300, E-mail: poststelle@lda.bayern.de.

Recht van bezwaar: U hebt het recht om te allen tijde, op grond van redenen die verband houden met de bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 6 lid 1 letter f van de AVG die op u betrekking hebben.
Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van directe marketing, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing.

Herroepingsrecht: U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden. Het herroepen is te allen tijde mogelijk per e-mail aan service@dexcel.com of per post via het bovengenoemde adres.

Gegevensveiligheid

Wij maken binnen het websitebezoek gebruik van de alom toegepaste SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Normaliter is dat een 256-bit codering. Indien uw browser geen 256-bit codering ondersteunt, maken we in plaats daarvan gebruik van 128-bit v3-technologie. U herkent de codering aan de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk of in de adresbalk van uw browser (https). Wij maken verder gebruik van geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, verwoesting of tegen de toegang door derden te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden volgens de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

Wijziging van onze privacybepalingen

Dexcel Pharma GmbH behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring bij gelegenheid aan te passen, zodat deze te allen tijde voldoet aan de actuele wettelijke eisen of om wijzigingen van onze diensten, bijv. bij de implementatie van een nieuwe service, in de privacyverklaring te integreren. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, is de op dat moment geldige privacyverklaring van toepassing.

Versie: September 2022